รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดดิจิทัลในยุคปัจจุบัน รวมทั้งสามารถประเมินผลของแผนการตลาดดิจิทัลให้สำเร็จตามหลักกฎหมาย จรรยาบรรณและความปลอดภัย