รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

Social Commerce for Business

หลักสูตร Social Commerce for Business นี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก Social Media ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่การวิเคราะห์และทำความเข้าใจองค์กรและธุรกิจ การตั้งเป้าหมายการทำธุรกิจ การรู้จักลูกค้า การเลือกช่องทางและแพลตฟอร์ม การทำการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ