รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

ETDA Digital Citizen ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ร่วมกันเผยแพร่ "หลักสูตร ETDA Digital Citizen ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล" ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง 15 นาที  เพื่อประชาชนจะได้นำไปใช้สำหรับศึกษาเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต อีกทั้งยังสามารถและทำธุรกรรมบนโลกดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันมั่นคง และปลอดภัย คู่มือเนื้อหาประกอบด้วยเนื้อหาตามมาตรฐาน "ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ DigitalIntelligence)" จาก DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 


โดยมีกรอบสมรรถนะ 5 ด้าน คือ

    1) อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digitaldentity) 

    2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) 

    3) การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) 

    4) การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) และ

    5) การสื่อสารดิจิทัล (Digital  Communication) 


โดยในแต่ละหัวข้อจะมีรายละเอียดสำหรับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศคติในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนคนไทย

ที่จะสามารถใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลและโลกความเป็นจริงอย่างสมดุ รู้เท่าทันและมีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้วยดิจิทัล นำไปสู่การเป็นอยู่ที่ดี