รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power Platform

ศึกษาและสร้างความเข้าใจเบื้องต้นของการใช้งาน Microsoft Power Platform ซึ่งเป็น Software Application จัดอยู่ในชุดของ Microsoft 365 ประกอบไปด้วย 4 โปรแกรมหลักๆ Power Apps ,Power Automate ,Power BI และ Microsoft Virtual Agent ซึ่งการใช้ Microsoft Power Platform จะช่วยในการทำงานได้ดีขึ้น ช่วยลดเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ในองค์กรได้ ทำให้งานที่องค์กรสามารถ Run through ต่อไปได้