รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Word

การใช้ฝึกปฏิบัติที่สามารถใช้งานได้จริง ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่ Version 2016 - 2019 และ Version 365 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานในเรื่องของโปรแกรมประมวลผลคำ หรือการใช้ในเรื่องของการพิมพ์งาน พร้อมอธิบายเทคนิคการใช้งาน ได้แก่ จัดการเอกสาร การสร้างและจัดการตารางอ้างอิง จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า การสร้างซองจดหมาย การอ่าน หรือการเปิด PDF ใน Microsoft Word และการแปลงเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย