รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Digital Literacy

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Literacy เบื้องต้นและการใช้งาน ประโยชน์ของ Digital Literacy ในการนำไปใช้งาน Digital Literacy Project การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้